سخنرانی علمی با موضوع: Imaging applications in preclinical research for infectious diseases

سخنرانی های داخلی 0 درس زبان: فارسی
سخنرانی علمی با موضوع: Imaging applications in preclinical research for infectious diseases
- مدرسین:
دکتر صدف سبزواری دکتری تخصصی انگل شناسی دامپزشکی

منتور تیم بیماری های عفونی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران