سخنرانی علمی با موضوع: Natural and synthetic radioprotection

سخنرانی های داخلی 0 درس زبان: فارسی
سخنرانی علمی با موضوع: Natural and synthetic radioprotection
- مدرسین:
دکتر ابوالفضل غفوری خسروشاهی استادیار داروسازی هسته ای

گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای، دانشکده داروسازی بیمارستان قلب فرشچیان دانشگاه علوم پزشکی همدان