کارگاه آموزشی: اصول و مبانی سیکلوترون های بیمارستانی

کارگاه های آموزشی 5 درس زبان: فارسی
کارگاه آموزشی: اصول و مبانی سیکلوترون های بیمارستانی
- مدرسین:
دکتر پردیس غفاریان
دکتر پردیس غفاریان دانشیار

دکترای مهندسی پرتو پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسئول بخش سیکلوترون و رادیوفارماسی بیمارستان مسیح دانشوری، مسوول فیزیک بهداشت بیمارستان مسیح دانشوری، فیزیسیست بالینی بخش پت سی تی بیمارستان مسیح دانشوری

سرفصل های کارگاه:

  • The fundamental of particle acceleration

  • Component identification in cyclotrons

  • The practice on tracer production in cyclotron facility